pause

Parampara

We are Madhavacharyya Sampradaya Gaudiya Vaishnava

Nityananda Prabhu Paribar

Sri Sri Radharaman Gan

Our Gurupranali

SriKrishna ( Narayana ) -> Sri Brahma -> Sri Narad -> Vysadeva -> Madhavacharyya -> Padmanavacharyya -> Narahari -> Madhava -> Akhkhova -> Jayatirtha -> Gyanasindhu -> DayaNidhi -> Vidyanidhi -> Rajendra -> JayaDharma -> Purusottama -> Brahmanya -> Vyasatirtha -> Laksmipati -> Madhavendra Puri -> IswarPuri -> Sri Krishna Chaitanya ( Mahaprabhu ) -> Sri Nityananda Prabhu -> Sri Ma Jahnava -> Sri Birchandra Prabhu -> Sri Ramchandra Goswami -> Sri Kishori Mohan Goswami -> Sri RadhaVallava Goswami -> Sri Radharaman Goswami -> Sri RadhaMadhava Goswami -> Sri Satyananda Goswami -> Sri Radhika Prasad Goswami -> Sri Krishna Chaitanya Goswami -> Sri Nitya Radha Goswami -> Sri Sankaranya Puri Goswami ( Sri Yogendranath Goswami ) -> Sri RadharamCharan Das Babaji Maharaja -> Sri RamDas Babaji Maharaja

 

Dhamchatra of Sri Madhavacharyya Sampradaya

Dharmasala -> Avantikapuri | Dham -> Badrikasram | SukhaVilasa -> Naimisyaranya | Khestra -> Angapat | Parikrama -> LauhaGad | Sakha -> Advaita | Gotra -> Achyutananda | Barna -> Sukla | Ahar -> Harinam | Rishi -> Paramhamsa | Devi -> Mangala | Tirtha > Alokananda | Ista -> Sabitri | Upasya -> Brahmho | Gayatri -> Vishnu | Mantra -> VishnuHamsha | Dwar -> Mukh | Acharyya -> Trikal | Viksha -> Nishakam | Devata -> Narayan | Parshad -> Nanda | Veda -> Atharva | Sampradaya -> Brahmoh | Mukti -> Salokya | KrishnaGadi -> Udupi | Akhada -> Balbhadri


<bgsound src="audio/nitaigaur.wav" VOLUME="20%" height=0px width=0 loop="0" style='display:hidden;'>
© 2019 Nityanada Janmasthan All rights are reserved. (Best viewed using: Internet Explorer 8.0 )